Waardeprofielen

In TDG5V hebben we de lessen opgenomen die Pim de Haas aan zijn leerlingen gegeven heeft aan de hand van de zogenaamde waardeprofielen. We hebben daar zeer zinvol twee lesblokken mee gevuld en een afsluitende opdracht van gemaakt, die veel leerlingen uitgebreid gemaakt hebben.

1. De leerlingen komen naar de les met een uitdraai van de youngmentalitytest, die ze thuis gemaakt hebben.

2. Leerlingen met hetzelfde waardeprofiel gaan in groepjes van maximaal vier bijeenzitten en werken samen tijdens die les enkele groepsopdrachten uit. Een leerling notuleert en levert het versla gaan het eind bij de docent in. De docent maakt kopieen voor de andere groepsleden. Die kunnen ze gebruiken bij de persoonlijke uitwerking voor het portfolio.

3. De tweede les zoeken leerlingen van verschillende waardeprofielen elkaar op en zetten een interviewsessie in gang. Halverwege de les gaat ieder op zoek naar een nieuwe gesprekspartner.

4. Ijn mijn V5b en V5a kwam ik de volgende waardeprofielen tegen:
– honkvaste gemakzoekers 4 , –
– enthousiaste verkenners 6 , 2
– sociale aanpassers 4 , 4
– erkenningzoekers 1 , 2
– extraverte statuszoekers 3 , 15
– eigenzinnige idealisten 3 , 2

Je ziet dat de uitkomsten je kunnen verrassen. Soms zijn er waardeprofielen waar een of twee leerlingen aan voldoen. In V5a bleken er niet minder dan 15 extraverte statuszoekers te zijn.
Voor de eerste les kan dat betekenen dat het niet mogelijk is mensen met hetzelfde waardeprofiel bij elkaar te zetten; je laat dan de eenlingen met elkaar werken. In het geval van een halve klas die hetzelfde waardeprofiel heeft wordt het weer een stuk moeilijker de tweede les een interview met een ander waardeprofiel te houden.

Mijn ervaring is dat leerlingen zeer geanimeerd en gemotiveerd de ene les met gelijkgestemden, de tweede les met andersdenkenden aan de slag gaan.

De slotopdracht, in te leveren via de elo en persoonlijk te maken kwam op het volgende neer:
– Welke volgorde hebben jullie gegeven als groep aan de 10 waarden die in het boek staan? Graag uitleg over waar jij moeite mee had.
– Hoe is jullie beeld van een ideale wereld als groep, minimaal 8 aspecten opnemen.
– In hoeverre herken je jezelf in het ontvangen waardeprofiel?
– Welk profiel van de 6 gegeven profielen past het minst bij jou en waarom?
– de twee interviews met de medeleerlingen uit les 2

In het algemeen leverden de leerlingen de nodige pagina’s tekst in, waarin ze serieus ingingen op hetgeen zij al dan niet met de waardeprofielen hadden. In elk klas waren er wel enkele leerlingen die vonden dat ze zich voor geen meter in het aangereikte waardeprofiel herkenden; anderen waren verbaasd dat het zo goed paste. Veelvuldig kwam ook naar voren dat mensen met hetzelfde waardeprofiel toch behoorlijk konden verschillen in de ordening van de 10 waarden. Bijvoorbeeld: “veel vrienden hebben” werd vaak onder vuur genomen, omdat men van mening was dat niet het aantal vrienden telde maar de kwaliteit ervan.

Een verdere verdieping zou in een derde les gegeven kunnen worden door de waardevolgordes van de verschillende groepen naast elkaar te projecteren met de beamer en bekijken wat voor gevolgen de verschillende waardeprofielen hebben voor de volgorde van de waarden. Daarnaast zouden de vragen en opmerkingen die bij leerlingen opgekomen zijn tijdens de gesprekken en interviews ook aan de orde kunnen komen.